Корпоративна култура и политика на Сами-М ЕООД

Корпоративната култура на дружеството е организационна рамка, в която описваме психологията, поведението, опитността, вярванията и ценностите които изповядваме, отразява философията и целите които си поставяме и методологията с които ги постигаме за да създадем устойчиво развитие на компанията нейните служители и сигурност на потребителите на нашите продукти

“Специфичния сбор от ценности и норми, които са споделяни от хората и групите вътре в една организация, които определят и начинът по който си взаимодействат един с друг и всички кореспондиращи към и включени в работата на организацията хора, институции или други организации.”

/Чарлз Хил & Гарет Джоунс 2001 Стратегически маркетинг/

Принципите, върху които ние ще изграждаме нашата корпоративна култура са:

1. Равнопоставеност

Дружеството не толерира дискриминативно отношение между служителите. Служителите, които работят за САМИ-М ЕООД са от различни възраст, пол и религия, ако разбира се условията за съответната позиция не изискват специфични за мъжкия пол качества, като сила или висок ръст. Част от корпоративните ни ценности е, че всеки човек с качества, независимо от пол/религия/възраст е добре дошъл да работи за дружеството. Създаването на работно място с положителна енергия, в която всеки креативно да върши работата си, е водеща цел на компанията.

„САМИ-М“ ЕООД гарантира и осигурява равни условия за развитие на всички свои служители, разбира се, съобразно възможностите на всеки един от тях. Ние оценяваме нашите служители без никаква дискриминация и независимо от национална, религиозна, расова или друга принадлежност или други различия.

Ние оценяваме единствено и само съобразно положените усилия, изпълнителност, точност и съвестност в работата.

По отношение на всички вътрешно и външно фирмени взаимоотношения се избягва всякакъв вид дискриминация, основана на възраст, расов и етнически произход, националност, политически убеждения, религия, пол, сексуална ориентация, здравословно състояние.

2. Толерантност

Гарантирано е съблюдаването на всички човешки права и свободи на личността, като не се толерират по никакъв начин всички форми на безотговорност, двуличие завист, клюкарство, лъжа, подлост и небрежност. Ръководството категорично не толерира всяка злоупотреба с власт или друго действие, насочено срещу накърняване достойнството на личността и нейното душевно и физическо здраве.

3. Взаимопомощ и съдействие

Служителите проявяват готовност да окажат помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност. Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между колеги.

Всеки служител е длъжен да помага за обучението на колегите си, да споделя своя опит с тях и да съдейства за тяхната специализация и усъвършенстване.

4. Висок професионализъм, отговорност и компетентност

Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с действащото законодателство на Република България, професионалната етика и своите вътрешни правила и разпоредби. От което следва, че преследването целите на фирмата не може да бъде в разрез с принципите на честност и коректност. Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки;

Изрично е спазването на трудовото законодателство, нормите за здравословни и безопасни условия на труд, съблюдаването и спазването на законите, регулиращи извършваната от фирмата дейност, както и приетите вътрешни правила;

Отхвърлят се всякакви форми на облаги и подаръци за служителите като опит за влияние върху преценката и стриктното изпълнение на служебните им задължения или с цел подтикване към действия, противоречащи на фирмените интереси;

В основата на качественото и надеждно изпълнение на задълженията във всяка област е наличието на необходимата трудова квалификация и усъвършенстване. Осъзнавайки това Дружеството се ангажира да осигурява развитие на човешкия капитал чрез провеждане и участие в професионални семинари и обучения;

С цел да се гарантира високата степен на професионализъм, Дружеството трябва да повишава квалификацията на своите служители, предоставяйки им възможност да участват в курсове за обучение и професионални семинари, като и само организира провеждането на такива;

В случай на реорганизация се защитава ценността на всеки един служител, като при нужда се предприемат мерки за обучение и професионална преквалификация;

5. Дисциплина

Дисциплината е фундамент който ние разглеждаме като основа за успеха и развитието на компанията, както и на всички служители и работници.

Самодисциплината е част от нашата философия.

6. Висока хигиена във взаимоотношенията ни:

● С клиенти

В основата на всички договорни отношения и връзки с клиентите на фирмата са заложени принципите на коректност, професионализъм и най-висока степен на сътрудничество. Сред основните отговорности на персонала са проучване и осигуряване на удовлетворението на клиента, както и постоянно подобрение на продажбите;

● С договорни партньори и доставчици

Сътрудничеството с договорни партньори е част от ежедневните дейности на фирмата. По тази причина от особено значение са принципите на безпристрастност и взаимно уважение при контактуването с тях.

Изборът на сътрудници и доставчици трябва да се основава на ясни и не дискриминиращи процедури. Дружеството се позовава единствено на критерии, базирани на конкурентоспособността и качеството на предлаганите от потенциалните партньори продукти и услуги като водещ критерий е здравословни и безопасни продукти.

● С обществени институции, търговски обединения, медии и други външни комуникации

Всички връзки между Дружеството и обществените институции се основават на принципите на коректност, прозрачност, сътрудничество и ненамеса, както и върху пълното уважение към ролята, която изпълнява всеки отделен субект.

Ние не манипулираме факти и събития и не толерираме пропаганда и манипулация на факти и събития.

Ние сме за прозрачност и информираност на всички заинтересовани лица в една ситуация. Водещ принцип е обективността.

● Вътрешно фирмена комуникация

А. Лични отговорности и задължения

Личното поведение на всеки служител е ключов фактор за успешното развитие на Дружеството и постигането на поставените цели;

Работниците/ Служителите трябва да избягват всяко действие, което би уронило престижа и репутацията на Компанията;

В отношенията си, работещите трябва да се подчиняват на интересите на фирмата, прилагайки установените правила за позитивно отношение, зачитане честта и достойнството на другия;

В общуването помежду си служителите са равнопоставени. Отношенията между тях се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. Лични разногласия не са предмет на публична полемика. Спорове, критики и несъгласия се решават с цивилизовани методи в открито общуване;

За недостойни се приемат личните намеци и недружелюбното поведение. Неетично и не приемливо е подаването на неоснователни жалби и изнасянето на оклеветяващи твърдения за работещи във фирмата, както и за самата фирма.

Не се допуска поведение, което накърнява личното достойнство и чест на всеки един работещ;

При изпълнение на служебните задължения трябва да се спазва йерархията, като на лице трябва да бъде стремеж към обективност и безпристрастност, поемане на отговорност за действията и активно участие в решаване проблемите на Дружеството;

В интерес на добросъвестното изпълнение на служебните задължения и спазване на добрия етикет е наличието на предпочитан стил на обличане. За такъв се приема официално-деловият и спортно-елегантният, освен когато за съответното длъжност или работно място има определено работно облекло. Ако има такова, то ние с удоволствие го носим. За всички служители, чиято служебна дейност налага наличието на работна униформа, се подсигурява такава от фирмата;

Комуникацията и обменът на информация в Дружеството са изградени на базата на реда за протичане на всеки процес, отговорностите и правомощията, съответстващи на функционалните и йерархични равнища, както и чрез регламентираните с вътрешни актове и сертификати работни процедури. Вътрешната комуникация е с преобладаваща устна форма и писмена по електронна поща;

Б. Ангажираност на Ръководството

Ръководството се ангажира да прилага в най-висока степен настоящите споделени общофирмени ценности в условията на прозрачност, диалог и свободна обмяна на мнения, идеи и предложения, в съответствие с изискванията за добър работник, специалист и мениджър;

Отговаря за спазването на законовите и други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата, като осигурява информация за настъпващите изменения и допълнения в действащите национални и международни нормативни документи, стандарти, директиви и др. и информира длъжностните лица относно тези изменения;

Дружеството предприема всички необходими действия за осигуряване на най-високи стандарти за качество, безопасност и здраве при работа, опазване на околната среда, развитие на човешкия капитал и прозрачно сътрудничество с всички заинтересовани страни вътре и извън фирмата;

Професионалните качества на кандидати за работа трябва да се оценяват единствено въз основа на преследването на интересите на фирмата. Отхвърля се всяка форма на дискриминация при избора, ръководството или кариерното развитие на служителите. През цялото време докато работят във фирмата, служителите трябва да получават ясни указания, които подпомагат тяхната работа и им позволяват да я вършат качествено;

„САМИ-М“ очаква и изисква от всички свои служители от всички нива на отговорност да се отнасят един към друг с взаимно уважение, учтивост, честност и поведение, зачитащo достойнството на всеки независимо от полa религията, произхода, или други различия.

Всеки ръководител, зачита достойнството и правата на подчинените му служители и е отговорен за заповедите, които издава, за тяхното изпълнение и последствията от тях. Работника зачита достойнството и правата на ръководителите си и спазва необходимата подчиненост, както в служебни помещения, така и на обществени места. Ръководителят е пример за професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на служебните задължения, проявява отговорност към подчинените си като подпомага професионалното им развитие и насърчава коректното изпълнение на професионалните им задължения, посредством даване на съвет, насоки и предприемане на подходящи корективни мерки.

В. Комуникация

Любезният и внимателен подход към клиента е добро начало на деловите отношения.

Първото впечатление е винаги решаващо. Нашият външен вид е важен, не само при първото впечатление и при общуването впоследствие. Ако правим спретнато и елегантно впечатление, със сигурност хората с които общуваме ще искат да разберат какво друго можем да им предложим. Ето защо винаги трябва да изглеждаме изрядно. Дрехите задължително трябва да са чисти, винаги изгладени, обувките да са удобни и чисти. Косата да е винаги чиста и добре подстригана. Мъжете да са ежедневно гладко обръснати, тези които имат бради – да са добре поддържани.

Как приемаме клиентите си говори недвусмислено за нашите маниери. Добре е да организираме срещите си така че да няма закъснения или прекъсвания на разговорите, клиента не бива да бъде прекъсван. Мястото на мобилния телефон е в джоба, с изключен предварително звук, за да не смещава разговорите. При завършване на срещата подаваме ръка и благодарим за отделеното време.

- Общуване по телефона

На телефонното позвъняване се отговаря най-късно до третия звън, като започваме всеки разговор с усмивка. Това се отразява на звученето на гласа по телефона.

Не трябва да остовяме телефоните около нас да звънят продължително тъй като се създава напрежение. Когато звъни телефона, а ние не сме в състояние да разговаряме, е достатъчно да отговорим, да се извиним на човека отсреща че сме ангажирани и ще му се обадим по-късно.

Когато ние звъним трябва да говорим ясно и с умерено темпо. Започваме разговора винаги с поздрав, след което съобщаваме имито си и дружеството която представляваме. Обясняваме накратко за какво се обаждаме. Не бива да пропускаме да се поинтересуваме от името на чавека с когото разговаряме, и да го потърсим по ими при следващо обаждане. В края на обаждането благодарим за проведения разговор.

- Общуване по електронна поща

При писане на електронни писма винаги се пише на кирилица – писането на „интернетски език“ е неуважение към кореспондента. Не се пише само с главни букви – това е равносилно на крещене. Не се пише и съмо с малки букви – така получателят остава с впечатление че пишещия не го е грижа за самия текс и не го смята за важен.

На имейл се отговаря в рамките на 24 часа, дори и да не сме готови с отговора, трябва да изпратим имейл и да съобщим че работим по въпроса. Проверяваме имейла си най-малко три пъти на ден.

Писмото винаги започва с обръщение и завършва с поздрав.

При писмена кореспонденция винаги отговаряме адекватно и достоверно в тридневен срок, или в срока който ни е поставен.

7. Информираност

Не търпим манипулации и пропаганда държим на достоверността.

Информираме всички заинтересовани страни без да изказваме подвеждащи мнения.

Всеки един субект е информиран за правата, задълженията и отговорностите си.

8. Обективизъм и справедливост

Спазване принципите на обективизъм и справедливост при вземането на решения.

9. Индивидуална мотивация и възможност за развитие

Ръководителите в компанията са основни преносители на културните ценности на компанията. Те са хората, които са отговорни за изпълнението на задълженията на подчинените си, както и на правилния подбор на хората в екипа им. Те справедливо разпределят задължения и са отговорни да мотивират пряко подчинените си спрямо техните заслуги и спрямо интересите на компанията.

Дружеството мотивира служителите си, както в материална, така и в морална посока. По преценка на ръководството, материалната мотивация на служителите се определя спрямо вътрешната комуникационна политика и стратегия на компанията. Моралната мотивация е следствие от добрата комуникация с колегите ни, от уважението помежду ни, от положителния имидж на компанията, в която работим и от позитивното ни отношение към нея. Затова наш основен принцип е позитивизмът.

10. Подпомагане на социално-обществените мероприятия и таланти

Подпомагането на обществото, в което Дружеството упражнява своята дейност, е негово морално задължение и израз на социална съпричастност. В тази връзка ежегодно се организира дарителска кампания за подпомагане на Домове за деца, лишени от родителска грижа, съобразно възможностите на фирмата.

11. Самодисциплина и самоподготовка

Самодисциплината и самоподготовката са част от успеха. Самодисциплината е добродетел, която буди уважение.

Имаме изградена програма по която служителите и работниците биват поощрявани. Подкрепяме работници с висока самодисциплина и самоподготовка

12. Създаване на творческа атмосфера за работа в екип

Не разглеждаме трудовия процес като задължение, той е отговорност. Създаваме творчески дух и колектив за разгадаване на нуждите на пазара.

Ние не работим, ние творим за нашите потребители

13. Стриктно спазване на законодателството

Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с действащото законодателство на Република България, професионалната етика и своите вътрешни правила и разпоредби. От което следва, че преследването целите на фирмата не може да бъде в разрез с принципите на честност и коректност. Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки;

Изрично е спазването на трудовото законодателство, нормите за здравословни и безопасни условия на труд, съблюдаването и спазването на законите, регулиращи извършваната от фирмата дейност, както и приетите вътрешни правила;

„САМИ-М“ ЕООД очаква от служителите си да отстояват твърдо и неотклонно интересите на фирмата ни и да са съпричастни към работата и, но само в рамките на закона и морала. Фирмата ни е за законна и лоялна конкуренция. Всеки наш служител е длъжен да се съобразява с тези принципи. Основен принцип на „САМИ-М“ ЕООД е да не влиза и участва под какъвто и да е начин във „взаимни споразумения” и каквито и да е незаконни действия за получаване на предимства.

14. Иновации и опазване на околната среда

Ръководството на САМИ-М ЕООД разбира, че дейностите на всяка организация оказват пряко и непряко влияние върху околната среда и затова се ангажира да подобрява въздействието върху околната среда чрез прилагане на по-добри бизнес практики за намаляване генерирането на излишни отпадъци, и събирането и рециклирането на суровини като хартии, пластмаси, батерии, остаряло електронно и електрическо оборудване. Освен това се извършва пречистване на отпадните води, за да се предотврати зъмърсяване.

Дружеството се стреми да прилага технологии чиято реализация е чрез по-малка енергоемкост и реципрочно води до намаляване на вредните емисии, които се реализират съгласно дейността на компанията.

15. Прозрачност

Компанията и всички заети в нея изповядваме принципа на прозрачност и той е част от нашeто ежедневие.

16. Социален живот в компанията

Дружеството има разработена социална политика в която ние активно участваме. Имаме изграден спортен календар в който всеки един от нас с удоволствие се включва.

Зачитаме е отбелязваме подобаващо личните празници.

За нас целта е да създадем семейството на САМИ-М.

17. Предимство на “Качество” пред “Цената”

Контролът на качеството на предлаганите продукти/услуги на САМИ-М са фокусът на компанията, защото именно те водят до удовлетвореността на крайния потребител и останалите посредници по веригата на пътя до него. Отдел Производство и Технология са хората, които отговарят за прякото качество на продукцията в предприятието; отдел Търговия са служителите, отговорни за следенето на доброто съхранение на стоката по магазини/дистрибутори, така че тя да отива до крайния потребител в съответното качество и добър търговски вид.

18. Ориентиране към клиента

Дейността на дружеството зависи най-вече от клиентите и затова нашият стремеж е максимално точно да изясним техните потребности, да изпълним техните изисквания и надминем техните очаквания. Съзнаваме отговорността си и гарантираме, че процесите и дейностите на фирмата непрекъснато се контролират с цел да се достави качествен продукт. Въведени са високи мерки за сигурност по отношение безопасността на храните. Непрекъснато се разработват нови продукти, следвайки промяната в културата на потребление, обхващайки различните възрастови категории.

Създадена непрекъсната връзка с клиента чрез откриване на национален телефон 0700 11000 на потребителя и клиента.

19. Автоматизиране на процесите, въвеждане на нови достижения в ИТ сектора

Автоматизирането на системите води до снижаване на грешките, по-добра производителност, по-добра проследимост. Въведената информационната система за фирмено управление BORA Business System, доведе до намаляване на разходи и подобряване на клиентското обслужване. Даде възможност на компанията да извличат данни по-ефикасно и да ги използва по-ефективно, за да отговори адекватно на изискванията на клиентите и регулаторните органи, и да бъде конкурентоспособна. Получихме възможност за по-голяма мобилност на екипите с отдалечени работни места и по-бърза реакция.

Дружеството работи и с EDI - международна система за обмяна на документи по електронен път. Тази система позволява документооборотът между доставчици и клиенти, основно национални и мултинационални компании, да се води през Интернет, поръчките могат да бъдат автоматично зареждани в софтуерната система, което скъсява времето за обмен на документи, възможно е своевременно планиране на работния процес.

20. Устойчивост

Стремежа си за осигуряване на устойчиво развитие на дружеството се постига чрез удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, и постоянно подобряване на качеството, опазването на околната среда и на условията за безопасност и здраве при работа при осъществяване на своята дейност.

Целесъобразно и законосъобразно използване ДМА и КМА, използването им по предназначение, и поддържането им с грижата на добър стопанин.

Ефективната работа на екипа на дружеството води до излизане на дружеството на печалба и до постигане на стабилност и финансова устойчивост.

Осигуряването на капитали спомага за нормалното функциониране на дружеството, за своевременно разплащане на доставчици, което създава добър корпоративен имидж на дружеството като коректна фирма.

Дружеството изготвя и актуализира план за КМА и ДМА чрез които да се намалят вредните емисии, и да се въвеждат активи с по-висок клас на енергоемкост и обработка.

21. Нашата цел е всеки един от нас да бъде еталон за подражание. Работата ни да буди възхищение у другите. Да не приемаме работата си като задължение, а като възможност за усъвършенстване на личността ни.

22. Философия

Ние не работим, ние творим, следвайки потребностите на нашите потребители.

Свържете се с нас